ابوالفظل حیاتی
1361متولد
کارشناسی موسیقی

شروع فعالیت موسیقی از سال 67
آموزش به صورت رسمی از سال 80
مسئول موسیقی فرهنگسرای خاور یک سال
دو عنوان کتاب دف. سیاه مشق.
سرپرس گروه های: ضراب، نوا، و در حال حاضر فرواک.
دو دیپلم افتخار به عنوان سرپرست،
با گروه های: ضراب و فرواک.
آلبوم های متشر شده به عنوان نوازنده:
داغ سوادی محمد.
زنان سرزمین من.
خوان هشتم.
و تعدادی مقاله و نشست و..

:استادی که از محضرشون بهره بردند
استاد کمال پورطراب.
ا … حسین دهلوی
ا … مهرداد کریم خاوری
ا …  بیژن کامکار
ا … سعید سعیدی
ا … محمد فیروزی
ا … بهمن رجبی
ا … حسن آزاده فر
ا … کوروش دانایی
البته در زمان های کوتاه
شاگردی استاد لطفی. و خانم ها مارینا و کلارا. استاد عطا الله جنگوک……